22 Mayıs 2012 Salı

OSMANLI MODERNLEŞME DÖNEMİ & İkinci Mahmut’un Reform Siyaseti

İkinci Mahmut’un Reform Siyaseti

Sened-i İttifak sonrası dönemde II. Mahmut merkezi iktidarı ve bu iktidar yapısı içinde kendi konumu güçlendiren girişimlerde bulundu;
-          Asakar-i Mansure-i Muhammediye: 1826 yılında, II. Mahmut tarafından merkezi devleti güçlendirmek için yozlaşmış olan Yeniçeri sınıfına karşı modern bir ordu kurma çabasıdır. Ancak Yeniçerilerin isyanı ile gerçekleşememiştir.
-          1827’de modern bir askeri tıp okulu açıldı.
-          1827’de ilk kez bir öğrenci grubu Avrupa’ya eğtim için gönderildi.
-          1831’de askeri bir müzik okulu kuruldu.
-          1833’te Fransızca okuma, yazma ve konuşmanın öğretildiği Terceme Odası oluşturuldu.
-          1834’te bir harp okulu kuruldu.
-          1834’te Avrupa’nın büyük başkentlerinde Osmanlı büyükelçilikleri kuruldu.
-          1834 yılında devlet memurları için düzenli aylık sisteme geçildi, her yıl yeniden tayin usulü kaldırıldı.
-          1835 yılında modern bir hiyerarşik rütme sistemi yürürlüğe kondu ve modern bir resmi eğitim sistemine geçilmesi doğrultusunda girişimde bulunuldu.
-          1838 yılında merkezi hükümet bünyesinde yeni danışma meclisleri oluşturuldu.
-          Ceza Kanunnamesi: 1839 yılında bürokratların güvencesizliğini kaldırmak için memurların mallarına keyfi olarak el konup cezalandırıldıkları eski düzenin yerine getirelen genelllik ve suçlarda kanunilik ilkesi.
-          Hükümet yapısı işbölümü ve uzmanlaşmayı esas alacak şekilde yeniden düzenlendi.
-          Yarı bağımsız konumdaki ayan büyük ölçüde denetime alındı. Ayanın askeri ve mali gücünü sınırlamak üzere doğrudan doğruya İstanbul’a bağlı vergi tahsildarları ve komutanlar atandı.
-          Vergi denetimini arttırmak için 1831 ve 1838 yıllarında İmparatorluğun her tarafında nüfüs sayımı yapıldı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder